ရုပ္သံ FM လိုင္းမ်ား

TV Guide Journal
MOI Webportal Myanmar
Mrtv-4 International
Channel 7
FM Bagan

စာေရးဆရာမ မ်ား

ဂ်ဴး
Nine Nine Sanay
Kyi Aye